Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 


 

NASZ CEL

 

Działanie na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych oraz reprezentowanie członków Stowarzyszenia.

 


 

 

 
Na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261, ze zm.) uprawnienia rzeczoznawcy sanitarnohigienicznego nadaje Główny Inspektor Sanitarny.
Uprawnienie rzeczoznawcy może być przyznane w następujących zakresach:
1) budownictwo przemysłowe: zakłady przemysłowe i usługowe wraz z zakładami pracy chronionej, w tym:
    a) zakłady gospodarki rolno-spożywczej i przetwórstwa w tym zakresie,
    b) stacje paliw, obiekty obsługi samochodów i transportu,
    c) warsztaty produkcyjno-usługowe,
    d) obiekty hodowlane oraz związane z obsługą rolnictwa,
    e) obiekty weterynaryjne,
    f) magazyny i hurtownie,
    g) obiekty gospodarki komunalnej, w tym budynki stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
    h) stołówki, mieszkania służbowe, pomieszczenia badań lekarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcją     podstawową obiektu przemysłowego, z wyłączeniem przychodni lekarskich;
2) budownictwo ogólne bez obiektów ochrony zdrowia:
    a) obiekty budownictwa mieszkaniowego, w tym zamieszkania zbiorowego,
    b) obiekty użyteczności publicznej określone w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny     odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów ochrony zdrowia wraz z zespołami obsługi     technicznej,
    c) pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w tym pomieszczenia badań lekarskich i     pielęgniarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcją podstawową obiektu użyteczności publicznej, z     wyłączeniem przychodni lekarskich,
    d) magazyny i hurtownie,
    e) zakłady usługowe nieprodukcyjne,
    f) obiekty weterynaryjne,
    g) domy pomocy społecznej;
3) budownictwo ogólne z obiektami ochrony zdrowia:
    a) budownictwo, o którym mowa w pkt 2,
    b) zakłady opieki zdrowotnej, w tym żłobki,
    c) pomieszczenia, w których wykonywana jest indywidualna, indywidualna specjalistyczna lub grupowa     praktyka lekarzy, pielęgniarek lub położnych,
    d) sanatoria, zakłady przyrodolecznicze,
    e) apteki;
4) bez ograniczeń: budownictwo, o którym mowa w pkt 1 i 3.
 
Uprawnienie rzeczoznawcy nie dotyczy uzgadniania:
1) warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, wskazań lokalizacyjnych oraz lokalizacji autostrad i dróg ekspresowych;
2) wpływu inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi, w szczególności raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i analiz uciążliwości;
3) ujęć do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w szczególności ich lokalizacji i stref ochronnych, oraz stacji uzdatniania wody do picia i dla potrzeb gospodarczych w zakresie technologii, a także operatów wodnoprawnych, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów;
4) rozwiązań gospodarki ściekowej w zakresie technologii oczyszczania ścieków, z wyjątkiem lokalnych urządzeń do ich gromadzenia, osadników gnilnych z drenażem, urządzeń do mechanicznego i chemicznego oczyszczania ścieków na terenach uzbrojonych;
5) zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych usytuowanych na terenach dróg (ulic), z wyjątkiem przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
6) obiektów budowlanych lub zakładów, które będą wytwarzały promieniowanie niejonizujące – w zakresie zabezpieczenia ludzi i środowiska przed wpływem tego promieniowania;
7) obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych – w zakresie zabezpieczenia ludzi i środowiska przed wpływem promieniowania jonizującego;
8) obiektów budowlanych dla odzysku lub unieszkodliwiania odpadów – w zakresie technologii postępowania z odpadami oraz ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzi;
9) wyrobów i systemów budowlano-instalacyjnych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie;
10) projektów obiektów budowlanych zalecanych do powtarzania;
11) dokumentacji projektowej wykonanej przez samego rzeczoznawcę;
12) dokumentacji projektowej obiektów uzgadnianych przez Wojskową Inspekcję Sanitarną lub Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Rzeczoznawca uzgadnia dokumentację projektową kolejno w częściach: technologicznej, architektoniczno-budowlanej, w tym plan zagospodarowania oraz instalacji sanitarnych.
Rzeczoznawca może uzgadniać inne niż projekt budowlany fazy dokumentacji projektowej, jeżeli uzna to uzgodnienie za niezbędne ze względów sanitarnych i zdrowotnych lub o takie uzgodnienie zwróci się jednostka projektowania, inwestor lub projektant.
 
 Lista rzeczoznawców znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?